Udruga

Udruga Pelješki most je neprofitna organizacija nastala zbog zajedničkog interesa članova i mnogih drugih da se izgradi Pelješki most. Ideja je da se prikupi novčana masa koja će omogućiti Republici Hrvatskoj da završi ovaj vrlo važan strateški projekt. Želja je da se pritom razvije novo zajedništvo svih Hrvata u domovini i inozemstvu kao i svih državljana Republike Hrvatske, da se povežemo gdje smo prekinuti uz najmanje invazivan pristup prema susjedima i uz što manje troškove našoj državi. Želja je da se sagradi predivan objekt koji će predstavljati krunu naših autocesta koje povezuju Lijepu našu. 

Članovi koji su pokrenuli ovu udrugu i projekt su:

Branka Šeparović - predsjednica Udruge
Dragutin Plahutar - potpredsjednik Udruge
Mirjana Čerin - potpredsjednica Udruge
Josip Jurčević - potpredsjednik Udruge
Igor Tripković
Rozalija Bartolić
Mario Filipi
Stjepan Čosić
Šime Strikoman
Ivan Šiljeg
Josip Grilec
Damir Ujević

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01, 11/02), Osnivačka skupština Udruge Pelješki most, održana 23.10.2012.g., donijela je

STATUT UDRUGE PELJEŠKI MOST

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu; sjedištu; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

2.1 Naziv udruge je: Udruga Pelješki most.
2.2 Sjedište udruge je: Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 33.

Članak 3.

3.1 Udruga Pelješki most je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
3.2 Udruga Pelješki most je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

4.1 Udruga ima pečat.
4.2 Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Udruga Pelješki most

Članak 5.

5.1 Udrugu zastupa Predsjednik, Podpresjednici. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

6.1 Udruga je osnovana u cilju podrške izgradnje Pelješkog mosta.

Članak 7.

7.1 Djelatnosti udruge su:
- organiziranje skupova, informiranje građana Republike Hrvatske o potrebi izgradnje Pelješkog mosta radi povezivanja cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske,
- suradnja s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, saborskim zastupnicima i predlaganje opcija radi optimalnog rješenja izgradnje Pelješkog mosta,
- koordinacija i suradnja sa svim ostalim pojedincima, oblicima udruženja i resursima koji žele pomoći ostvarenju cilja,
- prikupljanje sredstava potrebnih za izgradnju Pelješkog mosta,
- izdavanje knjiga, časopisa i ostalih multimedijskih sadržaja te poticanje autora iz područja svoje djelatnosti,
- druge djelatnosti radi ostvarenja cilja udruge.

Članak 8.

8.1 Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom te:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- objavom na Internet stranicama udruge,
- javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

9.1 Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja je spremna pridonositi ostvarivanju Programa i Plana rada Udruge, koje određuje Skupština svake godine.
9.2 Udruga ima tri vrste članova:
- redoviti članovi: su članovi osnivači te članovi koji su aktivno uključeni u provođenje Programa djelatnosti Udruge.
- počasni članovi: su članovi koji povremenim djelovanjem u udruzi ili svojim javnim djelovanjem izvan udruge pridonose ostvarivanju osnovnog cilja Udruge.
- članovi podupiratelji: sve fizičke i pravne osobe koje na bilo koji način izražavaju solidarnost i potporu ostvarenju ciljeva Udruge.

Članak 10.

10.1 Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
10.2 Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge.

Članak 11.

11.1 Udruga Pelješki most nema obvezujuće članarine, a prihvaća dobrovoljne priloge i darove samo za nužne troškove poslovanja.

Članak 12.

12.1 Prava i obveze članova su: - bavljenje aktivnostima Udruge, sukladno Programu, - sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, - čuvanje i podizanje ugleda Udruge, - čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza. - pravo na obaviještenost,

Članak 13.

13.1 Članstvo u Udruzi prestaje: - dragovoljnim istupom, - isključenjem, - prestankom Udruge.
13.2 Član istupa iz Udruge jednostranom izjavom upućenom preporučenim pismom na adresu Udruge.
13.3 Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Odluku o žalbi Skupština donosi većinom glasova prisutnih članova i ta odluka je konačna.

Članak 14.

14.1 Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
14.2 Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15.

15.1 Tijela udruge su:
- Skupština,
- Predsjednik,
- tri Potpredsjednika
- Predsjedništvo.

SKUPŠTINA

Članak 16.

16.1 Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redoviti članovi Udruge.

Članak 17.

17.1 Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
17.2 Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
17.3 U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
17.4 Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave ovog zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

18.1 Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u odsutnosti Predsjednika, jedan od potpredsjednika udruge.
18.2 O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 19.

19.1 Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova, osim odluka za koje je Statutom određena posebna većina. Pravovaljane odluke se natpolovičnom većinom nazočnih donose i slučaju kada se na Skupštini – i nakon 60 minuta čekanja – nije okupio natpolovični broj svih članova Skupštine, osim odluka za koje je Statutom određena posebna većina.
19.2 Za odluke o korištenju sredstava prikupljenih za gradnju Pelješkog mosta potrebna je suglasnost 2/3 svih članova Skupštine, uz prethodno ispunjenje svih drugih uvjeta iz 'Općih uvjeta prikupljanja sredstava za izgradnju Pelješkog mosta'. U ovim pitanjima udrugu zastupa predsjednik uz supotpis jednog od podpredsjednika.

Članak 20.

20.1 Skupština udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi Program i Plan rada Udruge,
- donosi 'Opće uvjete prikupljanja sredstava za izgradnju Pelješkog mosta' i to 2/3 većinom glasova svih redovitih članova, - donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge, - bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, potpredsjednike i Tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- donosi pravilnike kojima se razrađuju pojedina pitanja funkcioniranja udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

21.1 Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
21.2 Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine.
21.3 U slučaju spriječenosti Predsjednika njegove funkcije privremeno preuzima jedan od potpredsjednika.

Članak 22.

22.1 Predsjednik:
- zastupa i predstavlja Udrugu i daje punomoć za zastupanje,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
22.2 O svojem radu i svakoj odluci Predsjednik odnosno potpredsjednici su dužni voditi Dnevnik rada te svaki unos ovjeriti svojim potpisom. Dnevnik rada mora biti dostupan na uvid svakom članu osnivaču udruge.

Članak 23.

23.1 Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
23.2 Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
23.3 Predsjednika odnosno potpredsjednike imenuje i razrješava Skupština s 2/3 glasova svih članova Skupštine. Predsjednik odnosno potpredsjednik može dati otkaz na svoju funkciju jednostranom izjavom poslanom poštom preporučeno na sjedište udruge. Predsjednik odnosno potpredsjednik je dužan još mjesec dana poduzimati radnje iz opisa svoje funkcije kako ne bi nastala šteta Udruzi te u istom roku predati svu dokumentaciju i završan izvještaj o svojem radu.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 24.

24.1 Predsjedništvo čini Predsjednik i dva potpredsjednika Udruge, a njih bira Skupština Udruge na dvogodišnji mandat. Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik ili dvojica potpredsjednika. Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova. Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini Udruge.
24.2 Predsjedništvo:
- utvrđuje prijedlog Programa i Plana rada, Statuta i drugih akata i odluka koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- razrađuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, sukladno dokumentima i smjernicama usvojenima na Skupštine.
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

TAJNIK

Članak 25.

25.1 Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
25.2 Tajnik Udruge vodi registre članova, evidenciju o prikupljenim ulozima počasnih članova, poslovne knjige te sve druge potrebne evidencije.
25.3 Tajnik Udruge priprema nacrte odluka Skupštine, Predsjednika i potpredsjednika Udruge.
25.4 Tajnik može dati otkaz na svoju funkciju jednostranom izjavom poslanom poštom preporučeno na sjedište udruge. Tajnik je dužan još mjesec dana poduzimati radnje iz opisa svoje funkcije kako ne bi nastala šteta Udruzi te u istom roku predati svu dokumentaciju i završan izvještaj o svojem radu

Članak 26.

26.1 Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
26.2 Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.

27.1 Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.
27.2 Posebnu imovinu udruge čine ulozi za izgradnju Pelješkog mosta.
27.3 Udruga će imati poslovni račun otvoren kod Samoborska banka d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d.
27.4 Novčane iznose koje Udruga prikupi na ime prikupljanja sredstava za izgradnju Pelješkog mosta, Udruga će odmah položiti na poseban račun, odvojen od ostale imovine Udruge. O prikupljanju i korištenju ove imovine, Skupština će donijeti 'Opće uvjete prikupljanja sredstava za izgradnju Pelješkog mosta' glasovima koji predstavljaju 2/3 većina svih članova Skupštine. Tom imovinom udruga ne može raspolagati osim: - ulaganja u izgradnju Pelješkog mosta nakon odgovarajuće odluke Skupštine Udruge i uz ispunjenje svih ostalih uvjeta ugovorenih s uplatiteljima, - radi vraćanja uplatitelju po njegovom pravodobnom pisanom zahtjevu, - radi vraćanja uplatiteljima uslijed likvidacije Udruge ili bilo kojeg drugog slučaja koji bi doveo u opasnost tako prikupljena sredstva

Članak 28.

28.1 Udruga stječe imovinu:
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
28.2 Imovina udruge je namijenjena isključivo za pokriće troškova poslovanja udruge, obavljanje djelatnosti udruge te u nikojem slučaju ne može biti korištena u korist članova udruge.
28.3 U slučaju prestanka udruge:
- novčana sredstva prikupljena na ime izgradnje Pelješkog mosta se vraćaju uplatiteljima ukoliko nisu predana za izgradnju Pelješkog mosta,
- preostala imovina Udruge se predaje u hrvatsku humanitarnu zakladu koju će odrediti Skupština.

Članak 29.

29.1 Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje jednom godišnje i po pozivu Skupštine.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

30.1 Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
30.2 U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

31.1 Statut Udruge i njegove promjene donosi Skupština 2/3 većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 32.

32.1 Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
32.2 Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

U Zagrebu, 23.10.2012.g.

Udruga Pelješki most